Scharmer-harkstede.nl

Historische Vereniging Scharmer-Harkstede e.o.

Jaarverslag 2019.

De trend van het jaar 2018 zette zich deels voort in dit jaar. Het ledental liep terug tot zo’n 290 leden, door overlijden en door het niet meer kunnen lezen of begrijpen van ons Vrouger-blad,

Het bezoek daarentegen van onze activiteiten bleef bijna gelijk:

  1. De ledenvergadering op 19 februari met 52 personen
  2. De lezing over de scheepvaart op 24 april door Nick Kieft met 29 personen
  3. De najaarslezing over de Spaanse griep op 11 december door Koos Gräper 32 personen

kwam vrijwel overeen met de aantallen in 2018. Alleen aan de excursie naar Noordbroek, het strijkijzermuseum en de kerk namen 22 personen deel. Het museum van Petrus Regout was gesloten door ziekenhuisopname van de exploitant, we moesten daarom uitwijken. De deelnemers waren niettemin enthousiast.

Vrouger verscheen twee keer. Dankzij de medewerking van de heren Chris Scholtens en Harry Mulder kunnen we een blad uitgeven van 48 pagina’s en de heer Kees Knollema voorzag ons van fraaie foto’s.

De heropening van de kelder van de historische kerk, nu eigendom van de Oude Groninger kerken, gaf wederom gelegenheid om daar belangstellenden te ontvangen. We hebben daar nu een mooie plaats gekregen.

We hielden contact met andere historische verenigingen in de buurt, met het gemeentearchief. We namen deel aan de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Het transformatorhuisje aan de Hoofdweg in Scharmer is voorgedragen voor een status als gemeentelijk monument.

De beschrijving van ons archief is nog weinig verder gekomen. Het bestuur ziet nog kans ondanks de reeds vorig jaar geschetste problemen de lopende zaken te behartigen, maar nieuwe initiatieven vereisen nieuwe bestuurskracht.

Rest mij een woord van dank aan allen die geholpen hebben de vereniging door het jaar heen te dragen,. Met name de medewerkers van de Graankorrel, de bezorgers van Vrouger, de schrijvers van de artikelen, de fotograaf en als laatste maar niet de minste mevrouw Els Knollema, die de mailings per post en bezorgers steeds weer gereed heeft gemaakt.

Secr. Henk Nieborg

----------------------------------

Verklaring mbt de herverkiezing van de heren Knollema en Nieborg.

We zijn herkiesbaar, dat is niet het probleem.

Wel is het het geval, dat we als bestuur onderbezet zijn. We zijn ouder geworden en ook de thuissituatie is moeilijker door privéomstandigheden. Daarom is het noodzakelijk dat er hulp binnen het bestuur bijkomt, willen we alle taken minimaal blijven uitvoeren. En al helemaal als er nieuwe taken bijkomen zoals het toegankelijk maken van het archief, of het vinden van nieuwe leden.

Bent u bereid ons te versterken, laat het ons weten. Kent u iemand die bereid is, gaaf dat door.

Enige kennis van besturen, organiseren, enz. is uiteraard van belang.

---------------------------------------

Notulen van de ledenvergadering gehouden op 19 februari 2019  in de Graankorrel te Harkstede.

Aanwezig zijn 52 bezoekers en 4 mensen voor de bediening.

Opening door voorzitter de heer Kees Dontje om 8.07 uur met een volle jaarlijks terugkomende mep. Er is 1 mededeling: de heren Jacob Doornbos en Ruud Staal komen niet.

Punt 2 zijn de notulen van de vorige ledenvergaring van 20 februari 2018, die worden voorgelezen en goedgekeurd. Het jaarverslag over 2018 volgt in mineurstemming.

Punt 3 is het financieel verslag over 2018 van penningmeester de heer Ubbo van Sijtsema. Het verslag wijkt maar weinig af van de begroting, alleen de portokosten zijn € 600 meer wegens kostenstijging en ziekte en € 400 wegens verouderde apparatuur. Het saldo is negatief, € 272. Ook de begroting voor 2019 komt aan bod: geen contributieverhoging en geen reservering voor het 25-jarig jubileum. Wel is er een papieren afdruk voor de geïnteresseerde.

Verslag van de kascommissie, dhr Jaap Stel, mevr. Hillie de Groot en dhr Jan Visscher hebben op 6-2-2019 gecontroleerd per steekproef de balans, de liquide middelen en de voorraad postzegels. En stellen voor decharge van de penningmeester en goedkeuring van de begroting.

De kascommissie wordt vervolgens aangevuld door mevr. Marie Ruben en mevr. De Groot wordt ontslagen van haar werkzaamheden.

Voor de bestuursverkiezing zijn aftredend en herkiesbaar mevr. Janny Kreijer-Mulder en dhr. Ubbo van Sijtsema, beiden herkiesbaar en bij acclamatie herbenoemd.

Rondvraag.

Mevr. Tammoa Kasemier_Hoven vraagt naar contributieverhoging.

Dhr. Jan Staal maakt zich zorgen over de toekomst van de vereniging bij de jongere jeugd, die minder bij Harkstede en de geschiedenis is betrokken. Voorzitter denkt aan nieuwe leden trekken uit de nieuwe dorpswijken

Tot slot de overhandiging van het ingelijste gedicht “Ode aan de gemeente Slochteren” door mevr Linie Brink-Zandstra in samenwerking met dhr André Romp aan onze vereniging, waarvoor hier nogmaals dank. De sluiting volgde om 20 uur 50.

Secr. Henk Nieborg

-------------------------------------